CAT news

CAT เสริมศักยภาพให้ลูกค้ารู้เท่าทัน...ป้องกันภัยไซเบอร์อย่างมืออาชีพ กับหลักสูตร “การป้องกันการโจมตีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ”

ปัจจุบันภัยคุกคามระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เรียกว่าสงครามไซเบอร์นับเป็นภัยคุกคาม ที่ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก จากการย้ายฐานการทำธุรกรรมมาสู่โลกออนไลน์ ทำให้สถานการณ์ภัยคุกคามมีจำนวนมากขึ้น

recent news

ยูโรมันนี่จัดเสวนาการลงทุนอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 2018 วิเคราะห์การลงทุนกลุ่ม CLMV และการเติบโตตลาดทุน/ธุรกิจไทยจากนโยบายไทยแลนด์ 4.0
13 Jun 2018

กรุงเทพ, 7 มิถุนายน 2561: Euromoney กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในข้อมูลธุรกิจระหว่างประเทศที่มีบทบาทอย่างมากต่อการวิเคราะห์ทิศทางระบบเศรษฐกิจ/ธุรกิจในภูมิภาคต่างๆและผลกระทบต่อภาคการเงินระดับโลก ซึ่งได้มีการจัดเวทีเสวนาทั่วโลกกว่า 60 ประเทศในช่วง 48 ปีที่ผ่านมา โดยปีนี้ Euromoney Asia ได้จัดเสวนา The Greater Mekong Investment Forum 2018 จากความสนใจในประเด็นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจไทยจากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ดัชนีที่จะทำให้ประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงมีการเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี

CAT เร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานรองรับ IoT ด้านนานาชาติชู IoT เป็นโอกาสอนาคต
5 Apr 2018

งานประชุมระดับนานาชาติ Telecoms World Asia 2018 ชูโอกาสจากการขับเคลื่อนเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ในเศรษฐกิจดิจิทัลไทยและนานาชาติ

CAT จัดประชุมผู้ประกอบการด้านโทรคมนาคมชั้นนำจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค
7 May 2018

ชูเมกะโปรเจคต่อยอดธุรกิจ สร้างความเชื่อมั่นกับนานาชาติ

CAT คว้ารางวัลระดับโลกด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
31 Jan 2018

CAT รับรางวัล Best Contribution to Digital Infrastructure Development - Thailand จากงาน IFM Awards 2017 ณ ประเทศสิงคโปร์

 1 2 3 4 5 6 >  Last »