CAT IPSTAR

 • บริการ CAT iPSTAR
   
       บริการ CAT iPSTAR เป็นบริการที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สำหรับผู้ใช้ระดับองค์กร ที่ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการติดต่อสื่อสาร และรับ-ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ไปยังสำนักงานสาขาในพื้นที่ต่างๆ และด้วยประสิทธิภาพในการให้บริการ ซึ่งไม่มีข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่และระยะทาง จึงสามารถนำไปให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ในทุกพื้นที่ ทั้งในย่านธุรกิจ ชุมชนเมือง หรือแม้แต่ในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ
   
       CAT iPSTAR รับ-ส่งข้อมูลด้วยโพรโตคอลแบบอินเทอร์เน็ต (Internet Protocol)ผ่านดาวเทียมบรอดแบนด์ iPSTAR ด้วยความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล ตั้งแต่ 64 Kbps ถึง 4 Mbps
   
       แต่ในความเป็นจริงแล้ว องค์กรหลายแห่งที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ หรือในหัวเมืองใหญ่ ยังเลือก iPSTAR เป็นลิงก์เพื่อเชื่อมต่อสำรอง เชื่อมโยงระหว่างศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์ข้อมูลสำรองขององค์กรเพื่อช่วยให้ระบบไอทีขององค์กรยังสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง แม้ในสภาวะฉุกเฉินหรือเกิดภัยธรรมชาติ ที่การสื่อสารด้วยสายสัญญาณต่างๆ เสียหาย เป็นต้น
   
  รูปแบบบริการ Service Types
       ปัจจุบัน CAT datacom มีการให้บริการการสื่อสารข้อมูลผ่านดาวเทียม CATiPSTAR อยู่ 2 รูปแบบหลักคือ การให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม และบริการวงจรสื่อสารข้อมูล โดยมีรูปแบบของการให้บริการดังต่อไปนี้
   
  1 บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม CAT iPSTAR Internet เป็นบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านดาวเทียม iPSTAR ซึ่งได้ออกแบบมาเพื่อให้บริการธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ เหมาะกับผู้ใช้งานใน 2 ลักษณะ คือ
   
  1.1 Satlink Products User/Residential เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าส่วนบุคคล โดยช่องสัญญาณจะถูกจัดสรรให้ใช้งานร่วมกัน ความเร็วการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขึ้นอยู่กับปริมาณผู้ใช้บริการในช่วงเวลานั้น
   
  1.2 SME/Corporate เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ โดยช่องสัญญาณจะถูกจัดให้เป็นการเฉพาะสำหรับผู้ใช้บริการแต่ละรายทำให้ผู้ใช้บริการนั้น สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดได้ตลอดเวลา
   
  2 บริการวงจรสื่อสารข้อมูล CAT iPSTAR เป็นบริการรับ-ส่งข้อมูลผ่านดาวเทียม iPSTAR เหมาะสำหรับบริษัทธุรกิจหรือหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการติดต่อสื่อสาร ระหว่างสำนักงานใหญ่ (Headquarter) กับสำนักงานสาขาย่อย(Branch Office) โดยช่องสัญญาณจะถูกจัดให้เป็นการเฉพาะสำหรับผู้ใช้บริการแต่ละราย ทำให้ผู้ใช้บริการมีสามารถรับ-ส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุดได้ตลอดเวลา
   
   
   
   
   

   

 • CAT Telecom มีสถานีดาวเทียมกี่แห่ง
  3 แห่ง ได้แก่
  1. สถานีดาวเทียมศรีราชา(ชลบุรี)
  2. สถานีดาวเทียมสิรินธร(อุบลราชธานี)
  3. สถานีดาวเทียมนนทบุรี(นนทบุรี)
  บริการ CAT iPSTAR คืออะไร
  CAT iPSTAR รับ-ส่งข้อมูลด้วยโพรโตคอลแบบอินเทอร์เน็ต (Internet Protocol) ผ่านดาวเทียมบรอดแบนด์ iPSTAR ด้วยความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล ตั้งแต่ 64 Kbps ถึง 4 Mbps ผ่านดาวเทียมไทยคม 4 (iPSTAR)
 • ฝ่ายขายส่วนกลาง (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล)

   

  ลำดับ ประเภทธุรกิจของลูกค้า ฝ่ายขายส่วนกลาง เบอร์โทรศัพท์
  1 บริษัทเอกชน ฝ่ายบริการลูกค้าเอกชน  02-104-4142
  2 หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ฝ่ายบริการลูกค้าภาครัฐ 02-104-3717,4013
  3 ผู้ประกอบการ (Wholesales) อาทิ ISP ฝ่ายบริการลูกค้าผู้ประกอบการ 02-104-4408 , 4849
         

  ส่วนภูมิภาค

   

   
  ลำดับ ฝ่ายขายส่วนภูมิภาค เบอร์โทรศัพท์  
  1 สำนักงานบริการลูกค้าเขตใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 074-231-080 กด 1 ต่อ 4111 , 4137  
  2 สำนักงานบริการลูกค้าเขตกลาง จ.นครสวรรค์ 056-226320  
  3 สำนักงานบริการลูกค้าเขตตะวันออก อ.พัทยา จ.ชลบุรี 033-0044301 – 10 ต่อ 4288-9  
  4 สำนักงานบริการลูกค้าเขตเหนือ จ.เชียงใหม่ 053-261174 ต่อ 4327-8  
  5 สำนักงานบริการลูกค้าเขตตะวันตก จ.ราชบุรี 032-328292 , 032-328295 ต่อ 4206 ,4260  
  6 สำนักงานบริการลูกค้าเขตตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 043-241560-7 ต่อ 4213, 4302